Testa Colivia-appen
Testa Colivia-appen
Colivia logga
close

Ladda ner appen genom att scanna koden med din mobilkamera.

Testa Colivia-appen

 • Helt gratis
 • Se alla uppdrag och matcha rätt
 • Planera och tidsrapportera
 • Kommunicera med oss
 • Scheman, ersättning och mer

Uppdaterat: 2019-09-10

Integritetspolicy Colivia Sweden AB / Colivia Tech AB

Introduktion till integritetspolicy 

Det här är vår integritetspolicy. Den talar om för dig vilka personuppgifter vi samlar in om dig, och varför vi gör det. Policyn gäller då vi, Colivia Tech AB och Colivia Sweden AB, med organisationsnummer 559038-0811 samt 559062-4911 (”Colivia”), tillhandahåller en förmedlingstjänst för vårduppdrag till dig via vår app. När du använder tjänsten och interagerar med oss delar du samtidigt personlig information. Vi använder den informationen för att tillhandahålla dig möjlighet att hitta vårduppdrag och presentera din kompetens i din profil, men också för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

När vi säger personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. För oss är det viktigt att det är tydligt för dig vilka uppgifter vi samlar in, och hur vi använder dem. Därför innehåller den här policyn detaljerad information om allt som har med behandlingen av dina uppgifter att göra. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallat GDPR), annan tillämplig lagstiftning och föreskrifter från olika myndigheter. Alla uppdateringar som rör behandlingen av dina personuppgifter meddelas på vår hemsida.

Din integritet är viktig för oss. Därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina uppgifter och hantera din information försiktigt och varsamt, och krypterar all känslig data.

Personuppgifter som vi samlar in

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig. Informationen här nedanför anger exempel på information vi kan komma att behandla. Informationen behöver inte gälla för dig, utan är exempel på typer av informationen vi kan behandla om våra användare.

Allmän information

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell användare, för att ge dig bättre service genom Colivias kommunikationskanaler samt för att kommunicera med dig.

Personlig information du delar med oss

Namn, kontaktuppgifter, arbetsgivare och tidigare anställningar, utbildning marknadsföringspreferenser.

Personnummer och andra officiella uppgifter

Personnummer och adress.

Finansiell information och kontouppgifter

Bankkontonummer, kontouppgifter och annan information vi behöver för att kunna betala ut din lön.

Information från IVO och HOSP

För att verifiera din legitimation samt undersöka förekomst

Övrigt

Förutom allmän och känslig information ser du nedan exempel på övriga personuppgifter som Colivia behandlar.

Din kontakt med oss: App, intercom, mail, telefon och övrig kommunikation.

Information från sociala media: Information publicerad i sociala media.

 

Hur använder vi dina personuppgifter 

Vi använder personuppgifter för att bedriva och erbjuda bästa möjliga tjänst för dig och våra andra användare. Här följer olika användningsområden för de personuppgifter vi behandlar.

Colivia använder personuppgifter i syfte att:

 • Identifiera dig som användare av Colivias app
 • kommunicera med dig i våra kanaler samt tillhandahålla dig relevant information
 • presentera passande uppdrag för dig i appen
 • presentera dig för vårdgivare i syfte att förmedla uppdrag
 • hantering av anställning, inklusive löneutbetalning
 • arkivera godkännande av användarvillkoren samt
 • i övrigt administrera Tjänsten

 

Verksamhetsutveckling

Vi använder personuppgifter för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster och genomföra marknadsundersökningar och andra analyser.

Marknadsföring

Vi samlar in och analyserar personuppgifter, som beteende i vår app och på vår hemsida (inklusive geobaserad information) för att kunna skicka erbjudanden om försäkring och annan användbar information anpassad för dig. Vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

Partners

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till utomstående personer eller företag, som behöver uppgifterna för att Användaren ska kunna ta vårduppdrag via tjänsten.

Säkerhet och radering

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet, och alla dina personuppgifter krypteras.

Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som i förekommande fall uppställs av gällande lag. Du har när som helst rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas.

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, rättsliga och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet. Om någon annan part utanför Colivia behandlar personuppgifter för vår räkning ansvarar vi för att det utförs med omsorg och med krav på att Dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

Rättigheter och din tillgång till dina uppgifter

För oss är det viktigt att vi alltid hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, transparent och öppet sätt, och att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Du kan se viss information under din profilsida i appen. Om du önskar mer information är det bara att beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig genom att maila colivia@colivia.se. Du har också rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas. Innan du får tillgång till informationen kommer vi att bekräfta din identitet.

Du har alltid rätt att begära rättelse av eller radering av information som du tycker är felaktig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas, om det inte finns laglig grund för vår hantering.

Vem du kan kontakta

Colivia är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Colivia har även utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen, se nedan.

Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta helt utan kostnad. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t.ex. på grund av att de görs mycket ofta) får Colivia ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand.

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss! Du kan antingen maila till colivia@colivia.se eller kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@https://colivia.com/sv.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm