Testa Colivia-appen
Testa Colivia-appen
Colivia logga
close

Ladda ner appen genom att scanna koden med din mobilkamera.

Testa Colivia-appen

 • Helt gratis
 • Se alla uppdrag och matcha rätt
 • Planera och tidsrapportera
 • Kommunicera med oss
 • Scheman, ersättning och mer

Uppdaterat: 2019-09-10

Användarvillkor Colivia Sweden AB / Colivia Tech AB

Allmänt

 

Det här är våra användarvillkor. Dessa användarvillkor gäller för användning av den tjänst som vid var tid tillhandahålls av Colivia Tech AB och Colivia Sweden AB, med organisationsnummer 559038-0811 samt 559062-4911 (”Colivia”).

Tjänsten utgörs av en app som syftar till att stötta förmedling av uppdrag från vårdgivare (”Uppdragsgivare”) till legitimerade läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och undersköterskor (”Användare”). Tjänsten tillhandahålls som en app (”Appen”).

När Användaren registrerar sitt konto hos Colivia accepterar denne användarvillkoren, som tillsammans med Användarens registrering av konto, utgör ett avtal mellan Användaren och Colivia.

 

Användarkonto

Användaren måste skapa ett användarkonto i Appen innan Tjänsten kan användas. Användaren ansvarar för att informationen som lämnas vid registrering är riktig, uppdaterad och fullständig. Användarkontot är personligt och Användaren ska hålla lösenordet skyddat och inte ge någon annan tillgång till Tjänsten genom användarkontot.

Colivia har rätt att säga upp avtalet med Användaren med omedelbar verkan eller tillfälligt stänga av denne från Colivia om denne:

 • Utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed, sprider information som kan bedömas vara olaglig, begår olagliga handlingar eller i övrigt medför avsevärd olägenhet för Colivia
 • Väsentligt bryter mot användarvillkoren eller andra riktlinjer som lämnats om Tjänsten av Colivia

 

Kontroll av legitimation

I samband med att Användaren registrerar ett konto i appen kommer Colivia att kontrollera att Användaren är legitimerad som hälso- och sjukvårdspersonal via Socialstyrelsen. Colivia kommer även att kontrollera om det förekommer tillsyns- och klagomålsärenden mot Användaren hos IVO. Colivia kan neka Användaren att använda Tjänsten, baserat på utfallet av dessa kontroller.

 

Tjänsten

Användaren får tillgång till Tjänsten genom att ladda ned appen, registrera sig som Användare och skapa ett användarkonto. Tjänsten ger Användaren möjlighet att på ett enkelt sätt se och visa intresse för vårduppdrag som matchar Användarens preferenser. Tjänsten innehåller bland annat följande:

 • Möjlighet att söka efter uppdrag och visa intresse för uppdrag
 • Ställa frågor om uppdrag
 • Uppdatera CV i profil
 • Lägg in uppgifter nödvändiga för utbetalning av lön
 • Skapa tidrapporter (för de Användare som önskar vara egenanställda)

Endast följande yrkesgrupper är behöriga använda Colivias tjänst och dessa definieras därmed som Användare:

 • legitimerade läkare
 • legitimerade sjuksköterskor
 • undersköterskor
 • legitimerade psykologer
 • legitimerade arbetsterapeuter
 • legitimerade socionomer

 

Genom godkännande av dessa användarvillkor försäkrar Användaren att denne(s):

 • tillhör minst en av ovanstående sex grupper
 • har full behörighet att utföra de uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra
 • har den utbildning och kompetens som krävs för att utföra de uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra
 • registrerade personuppgifter, behörigheter och andra uppgifter om Användaren eller dennes verksamhet är riktiga

 

Avtalets giltighetstid

Villkoren för tjänsten gäller från och med att Användaren har accepterat dem, fram till avtalets uppsägning. Uppsägning från Tjänsten sker genom att Användaren avregistrerar sitt användarkonto hos Colivia samt skickar ett mail till colivia@https://colivia.com/sv och ber om att få säga upp Tjänsten. Detta kan göras när som helst och med omedelbar verkan, men innebär inte att Användaren avsäger sig de skyldigheter denne åtagit sig gentemot en Uppdragsgivare, i de fall Användaren ett separat avtal Användaren tecknat med en Uppdragsgivare. .

 

Priser och Betalningsvillkor

Colivia tar inte ut någon ersättning från Användaren för användande av appen i de fall då syftet med att använda tjänsten är att hitta vårduppdrag.

Vid användande av tjänsten (appen) för egenanställning tar Colivia ut en avgift av 5.75% av det fakturerade beloppet. Då Användaren använder tjänsten vid egenanställning tar Colivia inget ansvar för hur Användaren kommer överens om ersättning för de uppdrag denne utför för en Uppdragstagare eller över andra villkor gällande det uppdraget. Dessa villkor regleras direkt mellan Användare och Uppdragsgivare.

 

Tjänstens tillgänglighet

Colivias avsikt är att erbjuda Tjänsten dygnet runt. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma och därmed kan vissa funktioner tidvis vara otillgängliga.

 

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och icke registrerade) i Tjänsten och Appen tillhör Colivia. Ingenting i användarvillkoren ger Användaren rätt att använda immateriella rättigheter som ägs eller kontrolleras av Colivia. Användaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga informationen och ingående textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk som är del av Tjänsten och Appen. Användaren har enbart rätt att använda Tjänsten och Appen enligt användarvillkoren för Colivia samt gällande lagstiftning och att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift, i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen.

Användaren får inte använda, kopiera eller överföra Appen, eller delar av Appen, källkod eller annan teknisk lösning, på annat sätt än vad som tillåts enligt användarvillkoren. Användaren får inte heller förändra, utveckla eller skapa tillägg till Tjänsten eller Appen.  Användaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt tillåta tredje part att, direkt eller indirekt, förfoga över eller på annat sätt använda Tjänsten eller Appen.

Inget innehåll som är olagligt, integritetskränkande, oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får hanteras inom ramen för Tjänsten eller laddas upp i Appen.

Användaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Användaren använder sig av informationen som tillhandahålls via Tjänsten.

 

Ansvarsbegränsning

Tjänsten och Appen tillhandahålls i befintligt skick och Colivia lämnar inte några garantier rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet, lämplighet eller riktighet av Tjänsten och Appen. Colivia ansvarar inte för skador som orsakats av händelser utanför Colivias kontroll, såsom dataintrång, fel som beror på Användaren, Uppdragsgivaren eller dennes utrustning, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse.

Användaren åtar sig vidare att på egen bekostnad försvara och hålla Colivia skadeslöst om krav riktas eller talan förs mot Colivia om intrång i Uppdragivarens eller tredje mans immateriella rättigheter, på grund av innehåll som Användaren fört in i Tjänsten samt för sådana krav som annars uppkommit i anslutning till Användarens användning av Tjänsten.

Ifall skadeståndsansvar skulle uppstå är Användaren och Colivia överens om att Colivia sammanlagda skadeståndsansvar gentemot Användaren ska vara begränsat till max fem tusen (5 000) kronor per år.

 

Tillämplig lag och tvist

Vid tvist bör Användaren först höra av sig till Colivia via e-mail till colivia@https://colivia.com/sv. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Tjänsten och användarvillkoren ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol.

 

Övriga villkor

Colivia har rätt att ändra användarvillkoren för Tjänsten och Appen, men är skyldiga att informera Användaren vid betydande förändringar som påverkar denne. Genom att fortsätta använda Tjänsten, efter att information har skickats till angiven e-postadress, om att användarvillkoren har ändrats, samtycker Användaren till att vara bunden av de ändrade användarvillkoren.

Colivia kan när som helst ändra i eller upphöra med Tjänsten och Appen, tillfälligt eller permanent. Användaren accepterar att Colivia inte ansvarar gentemot Användaren eller tredje part för sådan ändring eller upphörande.